ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés
2. Definíciók
3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
3.1. A www.kuponbanya.hu szerver naplózása.
3.2. A www.kuponbanya.hu honlap saját cookie kezelése
3.3. Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.kuponbanya.hu honlapon
3.4. Csák Sára e.v. ügyféllevelezése.
3.5. Egyéb adatkezelések
4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
6. Jogorvoslati lehetőségek

1. Bevezetés

Csák Sára e.v. (1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. lp.: A em.: 6 ajtó: 1.) a továbbiakban Csák Sára e.v., szolgáltató, adatkezelő, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Csák Sára e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kuponbanya.hu/adatvédelem címen.
Csák Sára e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználóknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg emailben (info@kuponbanya.hu), és Csák Sára e.v. megválaszolja kérdését.
Csák Sára e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Csák Sára e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Csák Sára e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Definíciók

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is az adatok feldolgozását végzi.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Csák Sára e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk Csák Sára e.v. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
3.1. A www.kuponbanya.hu szerver naplózása
A www.kuponbanya.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: feliratkozó email címe és neve, valamint számlázással kapcsolatos adatok
Az adatkezelés időtartama: szükséges ideig – leiratkozásig, a számlázással kapcsolatos adatok megőrzése a törvényben előírt ideig
Adatfeldolgozó Csák Sára e.v. (1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. lp.: A em.: 6 ajtó: 1.)
Csák Sára e.v. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja Csák Sára e.v. -tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Csák Sára e.v. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internetre használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A www.kuponbanya.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
A hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google AdWords a Facebook és a
http://www.google.com/doubleclick szolgáltatók szerverire szintén közvetlenül kapcsolódik
a www.kuponbanya.hu oldalt meglátogató felhasználó számítógépe. Ezen szolgáltatók naplózási gyakorlatáról a https://www.facebook.com/about/privacy és a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címeken lehet informálódni.
3.2. Az https://www.kuponbanya.hu honlap saját cookie kezelése
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása
(PHPSESSID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: felhasználónév, emailcím, jelszó, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.
Adatfeldolgozó: Csák Sára e.v. (1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. lp.: A em.: 6 ajtó: 1.)
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
3.3. Külső szolgáltatók cookie kezelése az https://www.kuponbanya.hu honlapon
Egyes szolgáltató partnerek a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.
Az oldalunk az affiliate linkek követése céljából sütiket használ, az alábbi oldalakkal működünk együtt:
A www.kuponbanya.hu együttműködik a Commission Junction nevű weboldallal a látogatások követése érdekében. A CJ weboldal felhasználási feltételeit itt http://www.cj.com/legal/terms és az adatvédelmi nyilatkozatát pedig itt https://www.conversantmedia.com/legal/privacy találja.
A www.kuponbanya.hu együttműködik a Tradetracker nevű weboldallal a látogatások követése érdekében. A Tradetracker weboldal adatvédelmi nyilatkozatát itt https://tradetracker.com/privacy-policy/ találja. Az oldal cookie használatáról pedig itt találnak bővebb információt: https://tradetracker.com/privacy-policy/how-we-use-cookies/.
A www.kuponbanya.hu együttműködik a Booking.com nevű weboldallal a látogatások követése érdekében. A Booking.com weboldal felhasználási feltételeit itt https://www.booking.com/content/terms.hu.html és az adatvédelmi nyilatkozatát pedig itt https://www.booking.com/content/privacy.hu.html találja.
A www.kuponbanya.hu együttműködik az Edognet nevű weboldallal a látogatások követése érdekében. Az Edognet weboldal felhasználási feltételeit itt https://www.dognet.sk/wp-content/uploads/2018/06/2018-6-25_General_Business_Terms_and_Conditions-Dognet.pdf találja.
Az www.kuponbanya.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookiet.
A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében – amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul – az alábbi szolgáltatók kezelnek cookiet:
Google AdWords és Facebook.
A Google AdWords és a Facebook partnerszolgáltatók ún. remarketing segítségével személyre szabott hirdetéseikkel elérhetik a https://www.kuponbanya.hu -tól független más weboldalon is azokat a személyeket, akik korábban felkeresték a https://www.kuponbanya.hu honlapot.
A Google Analytics, a Google AdWords és a Facebook adatkezeléséről a google.com/adwords és a facebook.com címeken kérhető bővebb tájékoztatás.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
A Facebook „Adatkezelési szabályzata” a https://www.facebook.com/about/privacy címen érhető el.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.
3.3.1. WordPress adatkezelése
Milyen személyes adatot gyűjt a WordPress?
Hozzászólás esetében
Amikor a látogatók hozzászólást hagynak az oldalon, akkor a hozzászóláshoz kitöltött adatokat összegyűjti az oldal a látogató IP címével és a böngészőazonosító karakterlánccal együtt a spam elkerülésének céljából. Egy az email címből összerakott anonim karakterlánc továbbadható a Gravatart szolgáltatásnak, abban az esetben, ha használja ezt a szolgáltatást. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a profilkép látható lesz nyilvánosan kizárólag a hozzászólás mellett.
Média
Ha Ön képeket szeretne feltölteni az oldalra, akkor érdemes elkerülni az olyan képek feltöltését, amelyek geokódolást (EXIF GPS) tartalmaznak. Ugyanis a weboldal látogatói letölthetik ezeket az adatokat a képek letöltésével.
Cookies – Sütik kezelése
Ha egy hozzászólást szeretne hagyni az oldalon, akkor az oldal adhat Önnek olyan opciót, amelyben választhatja a nevének, email címének és weboldalának a mentését sütik segítségével. Ez az Ön kényelmét szolgálja, hogy ne kelljen kitölteni a kötelező mezőket minden alkalommal, amikor hozzászólást szeretne hagyni. Ezek a sütik egy évig maradnak meg az oldalon, majd automatikusan törlődnek.
Ha felhasználói fiókja van a weboldalon és bejelentkezik a weboldalra, akkor az oldal egy ideiglenes sütit hoz létre, hogy megállapítsa, hogy az Ön böngészője engedi-e a sütik használatát. Ez a süti semmilyen személyed adatot nem tartalmaz és törlődik, amikor bezárja a böngészőjét.
Amikor bejelentkezik, több sütit is létrehoz az oldal, hogy mentse az Ön bejelentkezési információját és a kijelző képernyő beállításait. Ez a bejelentkezési süti két nap után törlődik, még a kijelző-re vonatkozó süti egy év után törlődik automatikusan. Ha az „Emlékezz rám” opciót választja, a bejelentkezési süti aktív lesz két héten keresztül. Ha kijelentkezik a felhasználói fiókjából, a bejelentkezési süti automatikusan törlődik.
Beágyazott tartalom más weboldalakról
A weboldal tartalmazhat beágyazott tartalmat más weboldalakról. Ebben az esetben a beágyazott tartalom a másik weboldalról ugyanúgy viselkedik és ugyanazokat a feltételek érvényesek rá, mint ha a látogató a másik weboldalt látogatta volna meg. Ezek a weboldalak ugyanúgy hozzájutnak személyes adatokhoz, mint az épp látogatott weboldal és ugyanúgy használhatnak sütiket vagy beágyazott külső mérést, és a felhasználó interakcióját is figyelhetik a beágyazott tartalommal.
Mennyi ideig tárolódik az adat?
Ha Ön egy hozzászólást hagy az oldalon, akkor maga a hozzászólás és a metaadat határozatlan ideig marad az oldalon. Ennek az a célja, hogy a válaszkommentek is megjelenítésre kerülhessenek.
Regisztrált felhasználók esetében, az a személyes adat, amelyet megosztanak a profil kitöltésekor az oldalon tárolódik. Minden felhasználó bármikor módosíthatja vagy kitörölheti saját megosztott adatait. A weboldal adminisztrátorai szintén hozzáférhetnek és szerkeszthetik ezeket az adatok, ha valamilyen szabályt sértenek.
Az Ön jogai az Ön adataival kapcsolatban
Ha van felhasználói fiókja az oldalon, vagy hozzászólt valamihez az oldalon, akkor Önnek joga van kérni tőlünk egy riportot arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről a weboldalon, beleértve azokat az adatokat is, amelyeket Ön adott meg. Bármikor kérheti, hogy töröljük ezeket az adatokat. Ezek nem vonatkoznak azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, legális és biztonsági okokból tartunk.
Hova küldjük az Önök adatait?
A látogatók hozzászólásai továbbküldhetőek egy automata spam észlelő szolgáltatásnak.
3.4. Csák Sára e.v. ügyféllevelezése
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Csák Sára e.v. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
3.5. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Csák Sára e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Csák Sára e.v. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, hírlevélküldő rendszer szerverén, valamint a Profitárhely Kft., 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.elhelyezett szerverein találhatók meg.
Csák Sára e.v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Csák Sára e.v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Csák Sára e.v. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Csák Sára e.v. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Csák Sára e.v. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Csák Sára e.v. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: Csák Sára e.v.

Emailcím: info@kuponbanya.hu

Telefonszám: +36304431077

Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. lp.: A em.: 6 ajtó: 1.

Telephely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. lp.: A em.: 6 ajtó: 1.

Adószám: 68687544-1-43

A honlap tárhelyét biztosítja: Profitárhely Kft., 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Fejlesztés és üzemeltetés: Csák Sára e.v., 1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. lp.: A em.: 6 ajtó: 1., info@kuponbanya.hu.

Design és sitebuild: FameThemes, 2009 Ha Do, Thanh Thai Street, Dich, Vong, Ha Noi, 10000, VN

6. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére Csák Sára e.v., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
Helyesbítés joga:
Csák Sára e.v. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Zárolás és megjelölés:
Csák Sára e.v. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Csák Sára e.v. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Törléshez való jog:
Csák Sára e.v. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Eljárási szabályok:
Csák Sára e.v. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Csák Sára e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Csák Sára e.v. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Kártérítés és sérelemdíj:
Csák Sára e.v. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben Csák Sára e.v. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: info@kuponbanya.hu
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361 391 1410
Fax: +361 391 1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Kötelező adatok:

Az oldal tulajdonosa: Csák Sára e.v.

Cégnév: Csák Sára e.v.

Telefon: +36304431077

Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. lp.: A em.: 6 ajtó: 1.

Adószám: 68687544-1-43

A vállalkozást bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

Nyilvántartási szám: 52104978

E-mail cím: info@kuponbanya.hu

Weboldal: kuponbanya.hu

NAIH szám: NAIH-138033/2018

Adatkezelő:

Csák Sára e.v.

A kezelt adatok tárolási helye:

Tárhelyszolgáltató neve: ProfiTárhely Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Hírlevél küldő rendszer üzemeltetője: Mailchimp

Cég neve: The Rocket Science Group, LLC

Címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

A kezelt adatok: felhasználónév, emailcím, jelszó, dátum, időpont.

A nem kötelezően megadható adatok: weboldal/közösségi média oldalak, ország, leírás